bthf_client_interface_t Tham chiếu cấu trúc

bthf_client_interface_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hf_client.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
bt_status_t (* init )( bthf_client_callbacks_t *gọi lại)
bt_status_t (* kết nối )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* ngắt kết nối )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* connect_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* ngắt kết nối_audio )(bt_bdaddr_t *bd_addr)
bt_status_t (* start_voice_recognition )(void)
bt_status_t (* stop_voice_recognition )(void)
bt_status_t (* Volume_control )( loại bthf_client_volume_type_t , âm lượng int)
bt_status_t (* dial )(const char *số)
bt_status_t (* dial_memory )(int location)
bt_status_t (* Handle_call_action )(hành động bthf_client_call_action_t , int idx)
bt_status_t (* query_current_calls )(void)
bt_status_t (* query_current_operator_name )(void)
bt_status_t (* lấy_subscriber_info )(void)
bt_status_t (* send_dtmf )(mã char)
bt_status_t (* request_last_voice_tag_number )(void)
khoảng trống(* dọn dẹp )(void)
bt_status_t (* send_at_cmd )(int cmd, int val1, int val2, const char *arg)

miêu tả cụ thể

Đại diện cho giao diện BT-HF tiêu chuẩn.

Định nghĩa tại dòng 297 của file bt_hf_client.h .

Tài liệu hiện trường

void(* dọn dẹp)(void)

Đóng giao diện.

Định nghĩa tại dòng 355 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* kết nối)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

kết nối với cổng âm thanh

Định nghĩa tại dòng 307 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* connect_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

tạo kết nối âm thanh

Định nghĩa tại dòng 313 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* quay số)(const char *số)

thực hiện cuộc gọi với số một số nếu số đó là NULL số được gọi lần cuối được gọi (còn gọi là quay số lại)

Định nghĩa tại dòng 329 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* dial_memory)(int location)

thực hiện cuộc gọi với số được chỉ định theo vị trí (quay số nhanh)

Định nghĩa tại dòng 332 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* ngắt kết nối)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

ngắt kết nối khỏi cổng âm thanh

Định nghĩa tại dòng 310 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* ngắt kết nối_audio)(bt_bdaddr_t *bd_addr)

đóng kết nối âm thanh

Định nghĩa tại dòng 316 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* hand_call_action)( hành động bthf_client_call_action_t , int idx)

thực hiện hành động liên quan đến cuộc gọi được chỉ định idx chỉ bị giới hạn đối với hành động liên quan đến kiểm soát cuộc gọi nâng cao

Định nghĩa tại dòng 337 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* init)( bthf_client_callbacks_t *callbacks)

Đăng ký cuộc gọi lại BtHf

Định nghĩa tại dòng 304 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* query_current_calls)(void)

danh sách truy vấn các cuộc gọi hiện tại

Định nghĩa tại dòng 340 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* query_current_operator_name)(void)

tên truy vấn của toán tử được chọn hiện tại

Định nghĩa tại dòng 343 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* request_last_voice_tag_number)(void)

Yêu cầu số điện thoại từ AG tương ứng với thẻ thoại cuối cùng được ghi lại

Định nghĩa tại dòng 352 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* lấy_subscriber_info)(void)

Truy xuất thông tin thuê bao

Định nghĩa tại dòng 346 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* send_at_cmd)(int cmd, int val1, int val2, const char *arg)

Gửi lệnh AT.

Định nghĩa tại dòng 358 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* send_dtmf)(mã char)

Gửi mã DTMF

Định nghĩa tại dòng 349 của file bt_hf_client.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtHfClientInterface)

Định nghĩa tại dòng 300 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* start_voice_recognition)(void)

bắt đầu nhận dạng giọng nói

Định nghĩa tại dòng 319 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* stop_voice_recognition)(void)

dừng nhận dạng giọng nói

Định nghĩa tại dòng 322 của file bt_hf_client.h .

bt_status_t (* Volume_control)( loại bthf_client_volume_type_t , âm lượng int)

kiểm soát âm lượng

Định nghĩa tại dòng 325 của file bt_hf_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: