apps_enable_request_t Tham chiếu cấu trúc

apps_enable_request_t Tham chiếu cấu trúc

#include < context_hub.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hub_app_name_t tên ứng dụng

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 254 của file context_hub.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hub_app_name_t app_name

Định nghĩa tại dòng 255 của file context_hub.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ context_hub.h