Tham khảo cấu trúc giao diện FlpDiagnosticInterface

Tham khảo cấu trúc giao diện FlpDiagnosticInterface

#include < fused_location.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
khoảng trống(* init )( FlpDiagnosticCallbacks *callbacks)
int(* tiêm_data )(char *dữ liệu, độ dài int)

miêu tả cụ thể

Giao diện mở rộng để hỗ trợ chẩn đoán.

Định nghĩa tại dòng 468 của file fused_location.h .

Tài liệu hiện trường

void(* init)( FlpDiagnosticCallbacks *callbacks)

Mở giao diện chẩn đoán và cung cấp quy trình gọi lại để triển khai giao diện này.

Định nghĩa tại dòng 476 của file fused_location.h .

int(* tiêm_data)(char *dữ liệu, độ dài int)

Tiêm dữ liệu chẩn đoán vào hệ thống con FLP. Trả về 0 nếu thành công, -1 nếu có lỗi.

Định nghĩa tại dòng 482 của file fused_location.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(FlpDiagnosticInterface)

Định nghĩa tại dòng 470 của file fused_location.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: