Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

public static interface IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

com.android.tradefed.testtype.mobly.IMoblyYamlResultHandler.ITestResult


Giao diện của kết quả mobly yaml

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Phương pháp công khai

getType

public abstract MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type