Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo

public static class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo


Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder

Phương pháp công khai

static MoblyYamlResultControllerInfoHandler.ControllerInfo.Builder builder ()
long getTimeStamp ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Phương pháp công khai

getTimeStamp

public long getTimeStamp ()

Lợi nhuận
long

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type