Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary

public static class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler.ITestResult

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary


Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

Phương pháp công khai

static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()
int getExecuted ()
int getSkipped ()
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Phương pháp công khai

người xây dựng

public static MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder builder ()

Lợi nhuận
MoblyYamlResultSummaryHandler.Summary.Builder

getExecuted

public int getExecuted ()

Lợi nhuận
int

getSkipped

public int getSkipped ()

Lợi nhuận
int

getType

public MoblyYamlResultHandlerFactory.Type getType ()

Nhận loại kết quả mobly yaml.

Lợi nhuận
MoblyYamlResultHandlerFactory.Type