Test DynamicFileStub

public class DynamicFileStubTest
extends Object implements IRemoteTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.DynamicFileStubTest


To jest test Tradefed, mający na celu sprawdzenie, czy Tradefed potrafi poprawnie rozpoznać plik dynamiczny.

Streszczenie

Konstruktorzy publiczni

DynamicFileStubTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

Test DynamicFileStub

public DynamicFileStubTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException