Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ISystemStatusCheckerReceiver

public interface ISystemStatusCheckerReceiver

com.android.tradefed.suite.checker.ISystemStatusCheckerReceiver


IRemoteTest yêu cầu quyền truy cập vào ISystemStatusChecker từ cấu hình.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers) setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker từ cấu hình để kiểm tra.

Phương pháp công khai

setSystemStatusChecker

public abstract void setSystemStatusChecker ( systemCheckers)

Đặt ISystemStatusChecker từ cấu hình để kiểm tra.

Thông số
systemCheckers