Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LocalPool

public class LocalPool
extends Object implements ITestsPool

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.shard.LocalPool


Thực hiện một nhóm các thử nghiệm cục bộ

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool) LocalPool ( genericPool, tokenPool)

Phương pháp công khai

IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Thăm dò ý kiến ​​bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách kiểm tra đã bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Các nhà xây dựng công cộng

LocalPool

public LocalPool ( genericPool, 
         tokenPool)

Thông số
genericPool

tokenPool

Phương pháp công khai

cuộc thăm dò ý kiến

public IRemoteTest poll (TestInformation info, 
        boolean reportNotExecuted)

Thăm dò ý kiến ​​bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

Thông số
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Lợi nhuận
IRemoteTest

thăm dò ý kiến

public ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách kiểm tra đã bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Lợi nhuận
ITokenRequest