Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

ITestsPool

public interface ITestsPool

com.android.tradefed.invoker.shard.ITestsPool


Giao diện mô tả một nhóm các bài kiểm tra mà chúng tôi có thể truy cập và chạy

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IRemoteTest poll ( TestInformation info, boolean reportNotExecuted)

Thăm dò ý kiến ​​bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách kiểm tra đã bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Phương pháp công khai

cuộc thăm dò ý kiến

public abstract IRemoteTest poll (TestInformation info, 
                boolean reportNotExecuted)

Thăm dò ý kiến ​​bài kiểm tra tiếp theo sẽ được thực hiện.

Thông số
info TestInformation

reportNotExecuted boolean

Lợi nhuận
IRemoteTest

thăm dò ý kiến

public abstract ITokenRequest pollRejectedTokenModule ()

Trả về danh sách kiểm tra đã bị từ chối chạy trên tất cả các thiết bị.

Lợi nhuận
ITokenRequest