Test JarHost

public class JarHostTest
extends HostTest

Obiekt Java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.HostTest
com.android.compatibility.common.tradefed.testtype.JarHostTest


Program uruchamiający testy JUnit po stronie hosta. Pakiet jest źle dostosowany ze względów historycznych i kompatybilności wstecznej.

Streszczenie

Zagnieżdżone klasy

class JarHostTest.HostTestListener

Nasłuchiwanie otoki, które przekazuje wszystkie zdarzenia z wyjątkiem testRunStarted() i testRunEnded() do osadzonego nasłuchiwania.

Konstruktorzy publiczni

JarHostTest ()

Metody publiczne

void run ( TestInformation testInfo, ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Konstruktorzy publiczni

Test JarHost

public JarHostTest ()

Metody publiczne

uruchomić

public void run (TestInformation testInfo, 
                ITestInvocationListener listener)

Uruchamia testy i raportuje wyniki słuchaczowi.

Parametry
testInfo TestInformation : Obiekt TestInformation zawierający informacje przydatne do uruchamiania testów.

listener ITestInvocationListener : ITestInvocationListener wyników testów

Rzuca
DeviceNotAvailableException