Tham khảo cấu trúc tv_stream

Tham khảo cấu trúc tv_stream

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

int luồng_id
tv_stream_type_t kiểu
liên hiệp {
bản địa_handle_t * sideband_stream_source_handle
buffer_producer_stream_t buffer_producer
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 283 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
buffer_producer_stream_t buffer_producer

Định nghĩa tại dòng 296 của file tv_input.h .

Native_handle_t* sideband_stream_source_handle

Định nghĩa tại dòng 293 của file tv_input.h .

int luồng_id

Định nghĩa tại dòng 285 của file tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 288 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h