Tham khảo cấu trúc sound_trigger_hw_device

Tham khảo cấu trúc sound_trigger_hw_device

#include < sound_trigger.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* get_properties )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *properties)
int(* Load_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t gọi lại, void *cookie, sound_model_handle_t *handle)
int(* unload_sound_model )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, xử lý sound_model_handle_t)
int(* start_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, gọi lại nhận dạng_callback_t , void *cookie)
int(* stop_recognition )(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)
int(* stop_all_recognitions )(const struct sound_trigger_hw_device *dev)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 67 của file sound_trigger.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 68 của file sound_trigger.h .

int(* get_properties)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_properties *properties)

Định nghĩa tại dòng 73 của file sound_trigger.h .

int(* Load_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, struct sound_trigger_sound_model *sound_model, sound_model_callback_t gọi lại, void *cookie, sound_model_handle_t *handle)

Định nghĩa tại dòng 83 của file sound_trigger.h .

int(* start_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle, const struct sound_trigger_recognition_config *config, gọi lại nhận dạng_callback_t , void *cookie)

Định nghĩa tại dòng 100 của file sound_trigger.h .

int(* stop_all_recognitions)(const struct sound_trigger_hw_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 116 của file sound_trigger.h .

int(* stop_recognition)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, sound_model_handle_t sound_model_handle)

Định nghĩa tại dòng 109 của file sound_trigger.h .

int(* unload_sound_model)(const struct sound_trigger_hw_device *dev, xử lý sound_model_handle_t)

Định nghĩa tại dòng 93 của file sound_trigger.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: