Tham chiếu cấu trúc light_device_t

Tham chiếu cấu trúc light_device_t

#include < lights.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
int(* set_light )(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 176 của file Lights.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 177 của file Lights.h .

int(* set_light)(struct light_device_t *dev, struct light_state_t const *state)

Đặt đèn được cung cấp theo giá trị được cung cấp.

Trả về: 0 nếu thành công, mã lỗi khi thất bại.

Định nghĩa tại dòng 184 của file Lights.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ light.h