Tham chiếu cấu trúc keymaster_dsa_keygen_params_t

Tham chiếu cấu trúc keymaster_dsa_keygen_params_t

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

uint32_t key_size
uint32_t machine_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
const uint8_t * máy phát điện
const uint8_t * prime_p
const uint8_t * prime_q

miêu tả cụ thể

Các thông số cần thiết để tạo khóa DSA.

Định nghĩa tại dòng 132 của tệp keymaster_common.h .

Tài liệu thực địa

trình tạo const uint8_t *

Định nghĩa tại dòng 137 của tệp keymaster_common.h .

uint32_tvator_len

Định nghĩa tại dòng 134 của tệp keymaster_common.h .

uint32_t key_size

Định nghĩa tại dòng 133 của tệp keymaster_common.h .

const uint8_t * prime_p

Định nghĩa tại dòng 138 của tệp keymaster_common.h .

uint32_t prime_p_len

Định nghĩa ở dòng 135 của tệp keymaster_common.h .

const uint8_t * prime_q

Định nghĩa tại dòng 139 của tệp keymaster_common.h .

uint32_t prime_q_len

Định nghĩa tại dòng 136 của tệp keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: