keymaster_dsa_keygen_params_t Tham chiếu cấu trúc

keymaster_dsa_keygen_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < keymaster_common.h >

Trường dữ liệu

uint32_t kích thước khóa
uint32_t máy phát điện_len
uint32_t prime_p_len
uint32_t prime_q_len
hằng số uint8_t * máy phát điện
hằng số uint8_t * prime_p
hằng số uint8_t * số nguyên tố_q

miêu tả cụ thể

Các tham số cần thiết để tạo khóa DSA.

Định nghĩa tại dòng 132 của file keymaster_common.h .

Tài liệu hiện trường

trình tạo const uint8_t*

Định nghĩa tại dòng 137 của file keymaster_common.h .

uint32_t Generator_len

Định nghĩa tại dòng 134 của file keymaster_common.h .

uint32_t key_size

Định nghĩa tại dòng 133 của file keymaster_common.h .

const uint8_t* prime_p

Định nghĩa tại dòng 138 của file keymaster_common.h .

uint32_t prime_p_len

Định nghĩa tại dòng 135 của file keymaster_common.h .

const uint8_t* prime_q

Định nghĩa tại dòng 139 của file keymaster_common.h .

uint32_t prime_q_len

Định nghĩa tại dòng 136 của file keymaster_common.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: