Tham chiếu cấu trúc hwc_frect

Tham chiếu cấu trúc hwc_frect

#include < hwcomposer_defs.h >

Trường dữ liệu

trôi nổi bên trái
trôi nổi đứng đầu
trôi nổi Phải
trôi nổi đáy

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 61 của file hwcomposer_defs.h .

Tài liệu hiện trường

đáy nổi

Định nghĩa tại dòng 65 của file hwcomposer_defs.h .

trôi sang trái

Định nghĩa tại dòng 62 của file hwcomposer_defs.h .

trôi sang phải

Định nghĩa tại dòng 64 của file hwcomposer_defs.h .

phao nổi

Định nghĩa tại dòng 63 của file hwcomposer_defs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: