hw_module_methods_t Tham chiếu cấu trúc

hw_module_methods_t Tham chiếu cấu trúc

#include < hardware.h >

Trường dữ liệu

int(* open )(const struct hw_module_t *module, const char *id, struct hw_device_t **device)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 156 của file hardware.h .

Tài liệu hiện trường

int(* open)(const struct hw_module_t *module, const char *id, struct hw_device_t **device)

Mở một thiết bị cụ thể

Định nghĩa tại dòng 158 của file hardware.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ hardware.h