gralloc_module_t Tham chiếu cấu trúc

gralloc_module_t Tham chiếu cấu trúc

#include < gralloc.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung
int(* registerBuffer )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t)
int(* unregisterBuffer )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t)
int(* lock )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)
int(* mở khóa )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t)
int(* thực hiện )(struct gralloc_module_t const *module, thao tác int,...)
int(* lock_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)
int(* lockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int fd)
int(* unlockAsync )(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, int *fenceFd)
int(* lockAsync_ycbcr )(struct gralloc_module_t const *mô-đun, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int hàng ràoFd)
trống * dành riêng_proc [3]

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 155 của file gralloc.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 156 của file gralloc.h .

int(* lock)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, void **vaddr)

Định nghĩa tại dòng 226 của file gralloc.h .

int(* lock_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr)

Định nghĩa tại dòng 265 của file gralloc.h .

int(* lockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, cách sử dụng int, int l, int t, int w, int h, void **vaddr, int fd)

Định nghĩa tại dòng 280 của file gralloc.h .

int(* lockAsync_ycbcr)(struct gralloc_module_t const *module, buffer_handle_t xử lý, int use, int l, int t, int w, int h, struct android_ycbcr *ycbcr, int fd)

Định nghĩa tại dòng 310 của file gralloc.h .

int(* performance)(struct gralloc_module_t const *module, thao tác int,...)

Định nghĩa tại dòng 242 của file gralloc.h .

int(* registerBuffer)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t)

Định nghĩa tại dòng 173 của file gralloc.h .

void* dành riêng_proc[3]

Định nghĩa tại dòng 316 của file gralloc.h .

int(* unlock)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t)

Định nghĩa tại dòng 237 của file gralloc.h .

int(* unlockAsync)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t, int *fenceFd)

Định nghĩa tại dòng 296 của file gralloc.h .

int(* unregisterBuffer)(struct gralloc_module_t const *module, bộ xử lý buffer_handle_t)

Định nghĩa tại dòng 188 của file gralloc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gralloc.h