tham chiếu cấu trúc gps_device_t

tham chiếu cấu trúc gps_device_t

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
const Giao diện Gps *(* get_gps_interface )(struct gps_device_t *dev)

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 1118 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_device_t chung

Định nghĩa tại dòng 1119 của file gps.h.

const GpsInterface *(* get_gps_interface)(struct gps_device_t *dev)

Đặt đèn được cung cấp theo giá trị được cung cấp.

Trả về: 0 nếu thành công, mã lỗi khi thất bại.

Định nghĩa tại dòng 1126 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h