Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_remov

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_remov

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

vân tay_finger_id_t ngón tay

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 92 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

Định nghĩa tại dòng 93 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h