Tham chiếu cấu trúcprint_removed

Tham chiếu cấu trúcprint_removed

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

Finger_finger_id_t ngón tay

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 92 của tệp tệp tin vân tay.h.

Tài liệu thực địa

Định nghĩa tại dòng 93 của tệp tệp tin vân tay.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / vân tay.h