Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_device

Tham chiếu cấu trúc dấu vân tay_device

#include < fingerprint.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_device_t chung
vân tay_notify_t thông báo
int(* set_notify )(cấu trúc dấu vân tay_thiết bị *dev, dấu vân tay_notify_t thông báo )
uint64_t(* pre_enroll )(cấu trúc dấu vân tay_thiết bị *dev)
int(* đăng ký )( structfingerprint_device *dev, const hw_auth_token_t *hat, uint32_t gid, uint32_t timeout_sec)
int(* post_enroll )(cấu trúc dấu vân tay_thiết bị *dev)
uint64_t(* get_authenticator_id )(cấu trúc dấu vân tay_thiết bị *dev)
int(* hủy )(cấu trúc dấu vân tay_thiết bị *dev)
int(* liệt kê )( structfingerprint_device *dev)
int(* xóa )( structfingerprint_device *dev, uint32_t gid, uint32_t fid)
int(* set_active_group )( structfingerprint_device *dev, uint32_t gid, const char *store_path)
int(* xác thực )( structfingerprint_device *dev, uint64_t Operation_id, uint32_t gid)
trống * dành riêng [4]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 121 của fileprint.h .

Tài liệu hiện trường

int(* xác thực)( structfingerprint_device *dev, uint64_t Operation_id, uint32_t gid)

Định nghĩa tại dòng 251 của fileprint.h .

int(* cancel)( structfingerprint_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 204 của fileprint.h .

cấu trúc hw_device_t chung

Các phương pháp phổ biến của thiết bị vân tay. Đây phải là thành viên đầu tiên của Finger_device vì người dùng cấu trúc này sẽ truyền một con trỏ hw_device_t tới Finger_device trong các ngữ cảnh được biết là hw_device_t tham chiếu đến một thiết bị vân tay .

Định nghĩa tại dòng 128 của fileprint.h .

int(* ghi danh)( structfingerprint_device *dev, const hw_auth_token_t *hat, uint32_t gid, uint32_t timeout_sec)

Định nghĩa tại dòng 173 của fileprint.h .

int(* liệt kê)( structfingerprint_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 218 của fileprint.h .

uint64_t(* get_authenticator_id)( structfingerprint_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 194 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 134 của fileprint.h .

int(* post_enroll)( structfingerprint_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 184 của fileprint.h .

uint64_t(* pre_enroll)( structfingerprint_device *dev)

Định nghĩa tại dòng 157 của fileprint.h .

int(* delete)( structfingerprint_device *dev, uint32_t gid, uint32_t fid)

Định nghĩa tại dòng 231 của fileprint.h .

void* dành riêng[4]

Định nghĩa tại dòng 254 của fileprint.h .

int(* set_active_group)( structfingerprint_device *dev, uint32_t gid, const char *store_path)

Định nghĩa tại dòng 242 của fileprint.h .

Định nghĩa tại dòng 145 của fileprint.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ vân tay.h