effect_param_s Tham chiếu cấu trúc

effect_param_s Tham chiếu cấu trúc

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

int32_t trạng thái
uint32_t cỡ
uint32_t kích cỡ
ký tự dữ liệu []

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 892 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

dữ liệu ký tự []

Định nghĩa tại dòng 896 của file audio_effect.h .

kích thước uint32_t

Định nghĩa tại dòng 894 của file audio_effect.h .

trạng thái int32_t

Định nghĩa tại dòng 893 của file audio_effect.h .

uint32_t vssize

Định nghĩa tại dòng 895 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: