tham chiếu cấu trúc buffer_provider_s

tham chiếu cấu trúc buffer_provider_s

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

đệm_function_t getBuffer
đệm_function_t bộ đệm phát hành
trống * bánh quy

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 803 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

bánh quy trống*

Định nghĩa tại dòng 806 của file audio_effect.h .

Định nghĩa tại dòng 804 của file audio_effect.h .

buffer_function_t phát hànhBộ đệm

Định nghĩa tại dòng 805 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: