btsdp_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btsdp_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_sdp.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btsdp_search_callback sdp_search_cb

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 114 của file bt_sdp.h .

Tài liệu hiện trường

btsdp_search_callback sdp_search_cb

Định nghĩa tại dòng 117 của file bt_sdp.h .

size_t kích thước

Đặt thành sizeof(btsdp_callbacks_t)

Định nghĩa tại dòng 116 của file bt_sdp.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_sdp.h