btrc_player_app_attr_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_player_app_attr_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

uint8_t attr_id
uint8_t số_val
uint8_t attr_val [ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 122 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t attr_id

Định nghĩa tại dòng 123 của file bt_rc.h .

uint8_t attr_val[ BTRC_MAX_APP_ATTR_SIZE ]

Định nghĩa tại dòng 125 của file bt_rc.h .

uint8_t num_val

Định nghĩa tại dòng 124 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h