btrc_ctrl_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_ctrl_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

size_t kích thước
btrc_passthrough_rsp_callback passthrough_rsp_cb
btrc_groupnavigation_rsp_callback groupnavigation_rsp_cb
btrc_connection_state_callback connection_state_cb
btrc_ctrl_getrcfeatures_callback getrcfeatures_cb
btrc_ctrl_setplayerappilitiesetting_rsp_callback setplayerappsetting_rsp_cb
btrc_ctrl_playerapplicationetting_callback playerapplicationetting_cb
btrc_ctrl_playerapplicationetting_changed_callback playerapplicationetting_changed_cb
btrc_ctrl_setabsvol_cmd_callback setabsvol_cmd_cb
btrc_ctrl_registernotification_abs_vol_callback registernotification_absvol_cb
btrc_ctrl_track_changed_callback track_changed_cb
btrc_ctrl_play_position_changed_callback play_position_changed_cb
btrc_ctrl_play_status_changed_callback play_status_changed_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại của Bộ điều khiển BT-RC.

Định nghĩa tại dòng 329 của tệp bt_rc.h .

Tài liệu thực địa

btrc_connection_state_callback connection_state_cb

Định nghĩa tại dòng 334 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 335 của tệp bt_rc.h .

btrc_groupnavigation_rsp_callback groupnavigation_rsp_cb

Định nghĩa tại dòng 333 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 332 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 342 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 343 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 337 của tệp bt_rc.h .

btrc_ctrl_playerapplicationetting_changed_callback playerapplicationetting_changed_cb

Định nghĩa tại dòng 338 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 340 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 339 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 336 của tệp bt_rc.h .

size_t size

đặt thành sizeof (BtRcCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 331 của tệp bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 341 của tệp bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bt_rc.h