btrc_ctrl_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

btrc_ctrl_callbacks_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_rc.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t kích cỡ
btrc_passthrough_rsp_callback passthrough_rsp_cb
btrc_groupnavigation_rsp_callback nhómnavigation_rsp_cb
btrc_connection_state_callback kết nối_state_cb
btrc_ctrl_getrcfeatures_callback getrcfeatures_cb
btrc_ctrl_setplayerapplicationsetting_rsp_callback setplayerappsetting_rsp_cb
btrc_ctrl_playerapplicationsetting_callback playerapplicationsetting_cb
btrc_ctrl_playerapplicationsetting_changed_callback playerapplicationsetting_changed_cb
btrc_ctrl_setabsvol_cmd_callback setabsvol_cmd_cb
btrc_ctrl_registernotification_abs_vol_callback đăng kýnotification_absvol_cb
btrc_ctrl_track_changed_callback track_changed_cb
btrc_ctrl_play_position_changed_callback play_position_changed_cb
btrc_ctrl_play_status_changed_callback play_status_changed_cb

miêu tả cụ thể

Cấu trúc gọi lại bộ điều khiển BT-RC.

Định nghĩa tại dòng 329 của file bt_rc.h .

Tài liệu hiện trường

btrc_connection_state_callback kết nối_state_cb

Định nghĩa tại dòng 334 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 335 của file bt_rc.h .

btrc_groupnavigation_rsp_gọi lại nhómnavigation_rsp_cb

Định nghĩa tại dòng 333 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 332 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 342 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 343 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 337 của file bt_rc.h .

btrc_ctrl_playerapplicationsetting_changed_callback playerapplicationsetting_changed_cb

Định nghĩa tại dòng 338 của file bt_rc.h .

btrc_ctrl_registernotification_abs_vol_gọi lại registernotification_absvol_cb

Định nghĩa tại dòng 340 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 339 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 336 của file bt_rc.h .

kích thước_t kích thước

được đặt thành sizeof(BtRcCallbacks)

Định nghĩa tại dòng 331 của file bt_rc.h .

Định nghĩa tại dòng 341 của file bt_rc.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_rc.h