bthh_hid_info_t Tham chiếu cấu trúc

bthh_hid_info_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_hh.h >

Trường dữ liệu

int attr_mask
uint8_t lớp con
uint8_t id ứng dụng
int nhà cung cấp dữ liệu thông tin
int ID sản phẩm
int phiên bản
uint8_t ctry_code
int dl_len
uint8_t dsc_list [ BTHH_MAX_DSC_LEN ]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 74 của file bt_hh.h .

Tài liệu hiện trường

uint8_t ứng dụng_id

Định nghĩa tại dòng 78 file bt_hh.h .

int attr_mask

Định nghĩa tại dòng 76 file bt_hh.h .

uint8_t ctry_code

Định nghĩa tại dòng 82 của file bt_hh.h .

int dl_len

Định nghĩa tại dòng 83 của file bt_hh.h .

uint8_t dsc_list[ BTHH_MAX_DSC_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 84 của file bt_hh.h .

int sản phẩm_id

Định nghĩa tại dòng 80 của file bt_hh.h .

lớp con uint8_t

Định nghĩa tại dòng 77 của file bt_hh.h .

int nhà cung cấp_id

Định nghĩa tại dòng 79 của file bt_hh.h .

phiên bản int

Định nghĩa tại dòng 81 của file bt_hh.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bt_hh.h