btgatt_notify_params_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_notify_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint8_t giá trị [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
bt_bdaddr_t bda
uint16_t xử lý
uint16_t len
uint8_t is_notify

miêu tả cụ thể

Các thông số thông báo thay đổi thuộc tính

Định nghĩa tại dòng 62 của tệp bt_gatt_client.h .

Tài liệu thực địa

bt_bdaddr_t bda

Định nghĩa ở dòng 65 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t tay cầm

Định nghĩa ở dòng 66 của tệp bt_gatt_client.h .

uint8_t is_notify

Định nghĩa tại dòng 68 của tệp bt_gatt_client.h .

uint16_t len

Định nghĩa tại dòng 67 của tệp bt_gatt_client.h .

giá trị uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Định nghĩa ở dòng 64 của tệp bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: