btgatt_notify_params_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_notify_params_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint8_t giá trị [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]
bt_bdaddr_t bda
uint16_t xử lý
uint16_t len
uint8_t is_notify

miêu tả cụ thể

Thông số thông báo thay đổi thuộc tính

Định nghĩa tại dòng 62 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

bt_bdaddr_t bda

Định nghĩa tại dòng 65 của file bt_gatt_client.h .

xử lý uint16_t

Định nghĩa tại dòng 66 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t is_notify

Định nghĩa tại dòng 68 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t len

Định nghĩa tại dòng 67 của file bt_gatt_client.h .

giá trị uint8_t [ BTGATT_MAX_ATTR_LEN ]

Định nghĩa tại dòng 64 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: