btgatt_filt_param_setup_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_filt_param_setup_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint8_t client_if
uint8_t hoạt động
uint8_t lọc_index
uint16_t feat_seln
uint16_t danh sách_logic_type
uint8_t lọc_logic_type
uint8_t rssi_high_thres
uint8_t rssi_low_thres
uint8_t dely_mode
uint16_t đã tìm thấy_thời gian chờ
uint16_t mất_thời gian chờ
uint8_t tìm thấy_timeout_cnt
uint16_t num_of_tracking_entries

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 71 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

hành động uint8_t

Định nghĩa tại dòng 74 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t client_if

Định nghĩa tại dòng 73 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t dely_mode

Định nghĩa tại dòng 81 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t feat_seln

Định nghĩa tại dòng 76 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t filt_index

Định nghĩa tại dòng 75 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t filt_logic_type

Định nghĩa tại dòng 78 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t Found_timeout

Định nghĩa tại dòng 82 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t tìm thấy_timeout_cnt

Định nghĩa tại dòng 84 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t list_logic_type

Định nghĩa tại dòng 77 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t lost_timeout

Định nghĩa tại dòng 83 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t num_of_tracking_entries

Định nghĩa tại dòng 85 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t rssi_high_thres

Định nghĩa tại dòng 79 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t rssi_low_thres

Định nghĩa tại dòng 80 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
,

btgatt_filt_param_setup_t Tham chiếu cấu trúc

btgatt_filt_param_setup_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bt_gatt_client.h >

Trường dữ liệu

uint8_t client_if
uint8_t hoạt động
uint8_t lọc_index
uint16_t feat_seln
uint16_t danh sách_logic_type
uint8_t lọc_logic_type
uint8_t rssi_high_thres
uint8_t rssi_low_thres
uint8_t dely_mode
uint16_t đã tìm thấy_thời gian chờ
uint16_t mất_thời gian chờ
uint8_t tìm thấy_timeout_cnt
uint16_t num_of_tracking_entries

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 71 của file bt_gatt_client.h .

Tài liệu hiện trường

hành động uint8_t

Định nghĩa tại dòng 74 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t client_if

Định nghĩa tại dòng 73 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t dely_mode

Định nghĩa tại dòng 81 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t feat_seln

Định nghĩa tại dòng 76 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t filt_index

Định nghĩa tại dòng 75 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t filt_logic_type

Định nghĩa tại dòng 78 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t Found_timeout

Định nghĩa tại dòng 82 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t tìm thấy_timeout_cnt

Định nghĩa tại dòng 84 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t list_logic_type

Định nghĩa tại dòng 77 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t lost_timeout

Định nghĩa tại dòng 83 của file bt_gatt_client.h .

uint16_t num_of_tracking_entries

Định nghĩa tại dòng 85 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t rssi_high_thres

Định nghĩa tại dòng 79 của file bt_gatt_client.h .

uint8_t rssi_low_thres

Định nghĩa tại dòng 80 của file bt_gatt_client.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: