bt_remote_version_t Tham chiếu cấu trúc

bt_remote_version_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

int phiên bản
int sub_ver
int nhà chế tạo

miêu tả cụ thể

Thông tin phiên bản từ xa Bluetooth

Định nghĩa tại dòng 145 của file bluetooth.h .

Tài liệu hiện trường

nhà sản xuất int

Định nghĩa tại dòng 149 của file bluetooth.h .

int sub_ver

Định nghĩa tại dòng 148 của file bluetooth.h .

phiên bản int

Định nghĩa tại dòng 147 của file bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bluetooth.h