bt_property_t Tham chiếu cấu trúc

bt_property_t Tham chiếu cấu trúc

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

bt_property_type_t kiểu
int len
trống * giá trị

miêu tả cụ thể

Cấu trúc dữ liệu thuộc tính Bộ điều hợp Bluetooth

Định nghĩa tại dòng 260 của file bluetooth.h .

Tài liệu hiện trường

int len

Định nghĩa tại dòng 263 của file bluetooth.h .

Định nghĩa tại dòng 262 của file bluetooth.h .

void* giá trị

Định nghĩa tại dòng 264 của file bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ bluetooth.h