Tham chiếu cấu trúc bt_property_t

Tham chiếu cấu trúc bt_property_t

#include < bluetooth.h >

Trường dữ liệu

bt_property_type_t kiểu
int len
void * val

miêu tả cụ thể

Cấu trúc dữ liệu thuộc tính Bộ điều hợp Bluetooth

Định nghĩa ở dòng 260 của tệp bluetooth.h .

Tài liệu thực địa

int len

Định nghĩa tại dòng 263 của tệp bluetooth.h .

Định nghĩa tại dòng 262 của tệp bluetooth.h .

void * val

Định nghĩa tại dòng 264 của tệp bluetooth.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / bluetooth.h