Tham chiếu cấu trúc audio_module

Tham chiếu cấu trúc audio_module

#include < audio.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Mọi mô-đun phần cứng phải có cấu trúc dữ liệu có tên HAL_MODULE_INFO_SYM và các trường của cấu trúc dữ liệu này phải bắt đầu bằng hw_module_t , theo sau là thông tin cụ thể của mô-đun.

Định nghĩa tại dòng 512 của file audio.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 513 của file audio.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ audio.h