audio_buffer_s Tham chiếu cấu trúc

audio_buffer_s Tham chiếu cấu trúc

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

kích thước_t khungĐếm
liên hiệp {
khoảng trống * thô
int32_t * s32
int16_t * s16
uint8_t * u8
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 779 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
size_t khungĐếm

Định nghĩa tại dòng 780 của file audio_effect.h .

void* thô

Định nghĩa tại dòng 782 của file audio_effect.h .

int16_t* s16

Định nghĩa tại dòng 784 của file audio_effect.h .

int32_t* s32

Định nghĩa tại dòng 783 của file audio_effect.h .

uint8_t* u8

Định nghĩa tại dòng 785 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: