Sha1CertificateTham khảo cấu trúc vân tay

Sha1CertificateTham khảo cấu trúc vân tay

#include < gps.h >

Trường dữ liệu

u_char dữ liệu [20]

miêu tả cụ thể

Định nghĩa loại cho Dấu vân tay SHA1 được sử dụng để xác định Chứng chỉ X.509 Dấu vân tay là bản tóm tắt của Chứng chỉ DER xác định duy nhất nó.

Định nghĩa tại dòng 973 của file gps.h.

Tài liệu hiện trường

dữ liệu u_char[20]

Định nghĩa tại dòng 974 của file gps.h.


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ gps.h