Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SimplePerfUtil

public class SimplePerfUtil
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.util.SimplePerfUtil


Lớp tiện ích để gửi lệnh đơn giản và thu thập kết quả

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

enum SimplePerfUtil.SimplePerfType

Nhiều tùy chọn lệnh simpleperf

Phương pháp công khai

SimplePerfResult executeCommand (String command)

Thực thi lệnh adb shell đã cho, với simpleperf được bao bọc xung quanh

Kết quả Simpleperf sẽ được phân tích cú pháp và trả về trình gọi

void executeCommand (String command, IShellOutputReceiver receiver, long maxTimeToOutputShellResponse, TimeUnit timeUnit, int retryAttempts)

Thực thi lệnh adb shell đã cho, với simpleperf được bao bọc xung quanh

Người gọi có trách nhiệm phân tích cú pháp kết quả simpleperf thông qua người nhận

void executeCommand (String command, IShellOutputReceiver receiver)

Thực thi lệnh adb shell đã cho, với simpleperf được bao bọc xung quanh

Người gọi có trách nhiệm phân tích cú pháp kết quả simpleperf thông qua người nhận

getArgumentList ()

Lấy đối số cho lệnh simpleperf

static SimplePerfUtil newInstance ( ITestDevice device, SimplePerfUtil.SimplePerfType type)

SimplePerfUtil Constructor

Người gọi phải xác định thiết bị và loại simpleperf khi khởi tạo phiên bản

void setArgumentList ( arguList) setArgumentList ( arguList)

Đặt đối số trên lệnh simpleperf

Các phương pháp được bảo vệ

String commandStringPreparer (String command)

Phương pháp công khai

thi hành lệnh

public SimplePerfResult executeCommand (String command)

Thực thi lệnh adb shell đã cho, với simpleperf được bao bọc xung quanh

Kết quả Simpleperf sẽ được phân tích cú pháp và trả về trình gọi

Thông số
command String : lệnh chạy trên thiết bị

Lợi nhuận
SimplePerfResult Đối tượng SimplePerfResult chứa tất cả thông tin kết quả

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể khôi phục được

thi hành lệnh

public void executeCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver, 
        long maxTimeToOutputShellResponse, 
        TimeUnit timeUnit, 
        int retryAttempts)

Thực thi lệnh adb shell đã cho, với simpleperf được bao bọc xung quanh

Người gọi có trách nhiệm phân tích cú pháp kết quả simpleperf thông qua người nhận

Thông số
command String : lệnh chạy trên thiết bị

receiver IShellOutputReceiver : Đối tượng IShellOutputReceiver để hướng đầu ra shell tới

maxTimeToOutputShellResponse long : khoảng thời gian tối đa mà lệnh được phép không xuất ra bất kỳ phản hồi nào; đơn vị như được chỉ định trong timeUnit

timeUnit TimeUnit : đơn vị timeUnit cho maxTimeToOutputShellResponse , xem ERROR(/TimeUnit)

retryAttempts int : số lần tối đa để thử lại lệnh nếu nó không thành công do một ngoại lệ. DeviceNotResponsiveException sẽ được ném nếu thực hiện retryAttempts mà không thành công.

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể khôi phục được

thi hành lệnh

public void executeCommand (String command, 
        IShellOutputReceiver receiver)

Thực thi lệnh adb shell đã cho, với simpleperf được bao bọc xung quanh

Người gọi có trách nhiệm phân tích cú pháp kết quả simpleperf thông qua người nhận

Thông số
command String : lệnh chạy trên thiết bị

receiver IShellOutputReceiver : Đối tượng IShellOutputReceiver để hướng đầu ra shell tới

Ném
DeviceNotAvailableException nếu kết nối với thiết bị bị mất và không thể khôi phục được

getArgumentList

public getArgumentList ()

Lấy đối số cho lệnh simpleperf

Lợi nhuận
danh sách lệnh con và đối số (nullable)

newInstance

public static SimplePerfUtil newInstance (ITestDevice device, 
        SimplePerfUtil.SimplePerfType type)

SimplePerfUtil Constructor

Người gọi phải xác định thiết bị và loại simpleperf khi khởi tạo phiên bản

Thông số
device ITestDevice : Thiết bị kiểm tra ITestDevice

type SimplePerfUtil.SimplePerfType : SimplePerfType cho biết chế độ simpleperf nào

Lợi nhuận
SimplePerfUtil một phiên bản SimplePerfUtil mới được tạo

setArgumentList

public void setArgumentList ( arguList)

Đặt đối số trên lệnh simpleperf

Thông số
arguList : danh sách lệnh con và đối số

Các phương pháp được bảo vệ

commandStringPreparer

protected String commandStringPreparer (String command)

Thông số
command String

Lợi nhuận
String