Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

SimplePerfUtil.SimplePerfType

public static final enum SimplePerfUtil.SimplePerfType
extends Enum< SimplePerfUtil.SimplePerfType >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.util.SimplePerfUtil.SimplePerfType >
com.android.tradefed.util.SimplePerfUtil.SimplePerfType


Nhiều tùy chọn lệnh simpleperf

Tóm lược

Giá trị enum

SimplePerfUtil.SimplePerfType LIST

SimplePerfUtil.SimplePerfType RECORD

SimplePerfUtil.SimplePerfType REPORT

SimplePerfUtil.SimplePerfType STAT

Phương pháp công khai

String toString ()
static SimplePerfUtil.SimplePerfType valueOf (String name)
static final SimplePerfType[] values ()

Giá trị enum

DANH SÁCH

public static final SimplePerfUtil.SimplePerfType LIST

GHI LẠI

public static final SimplePerfUtil.SimplePerfType RECORD

BÁO CÁO

public static final SimplePerfUtil.SimplePerfType REPORT

STAT

public static final SimplePerfUtil.SimplePerfType STAT

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String

giá trị của

public static SimplePerfUtil.SimplePerfType valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
SimplePerfUtil.SimplePerfType

giá trị

public static final SimplePerfType[] values ()

Lợi nhuận
SimplePerfType[]