MoblyYamlResultRecordHandler

public class MoblyYamlResultRecordHandler
extends Object implements IMoblyYamlResultHandler

java.lang.Object
com.android.tradefed.testtype.mobly.MoblyYamlResultRecordHandler


Mobly yaml 结果“记录”元素处理程序。

概括

嵌套类

class MoblyYamlResultRecordHandler.Record

公共构造函数

MoblyYamlResultRecordHandler ()

公共方法

MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap) handle ( docMap)

从 mobly yaml 结果中提取数据字段。

公共构造函数

MoblyYamlResultRecordHandler

public MoblyYamlResultRecordHandler ()

公共方法

处理

public MoblyYamlResultRecordHandler.Record handle ( docMap)

从 mobly yaml 结果中提取数据字段。

参数
docMap

退货
MoblyYamlResultRecordHandler.Record