Người dùngCleaner

public class UserCleaner
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.UserCleaner


ITargetPreparer loại bỏ người dùng phụ khi chia nhỏ.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

UserCleaner ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)
void tearDown ( TestInformation testInfo, Throwable e)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Người dùngCleaner

public UserCleaner ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInfo, 
                Throwable e)

Thông số
testInfo TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException