Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RecoveryLogPreparer

public class RecoveryLogPreparer
extends BaseTargetPreparer implements ITestLoggerReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.RecoveryLogPreparer


Một người chuẩn bị mục tiêu được sử dụng để thu thập các bản ghi trước khi phục hồi.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

RecoveryLogPreparer ()

Phương pháp công khai

void setTestLogger ( ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

void setUp ( TestInformation testInformation)

Các phương pháp được bảo vệ

void rebootDevice ( TestInformation testInformation)

Các nhà xây dựng công cộng

RecoveryLogPreparer

public RecoveryLogPreparer ()

Phương pháp công khai

setTestLogger

public void setTestLogger (ITestLogger testLogger)

Chèn phiên bản ITestLogger

Thông số
testLogger ITestLogger

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Các phương pháp được bảo vệ

khởi động lạiDevice

protected void rebootDevice (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
DeviceNotAvailableException