ModuleOemTargetPreparer

public class ModuleOemTargetPreparer
extends InstallApexModuleTargetPreparer

java.lang.object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.TestAppInstallSetup
com.android.tradefed.targetprep.suite.SuiteApkInstaller
com.android.tradefed.targetprep.InstallApexModuleTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.ModuleOemTargetPreparer


خلاصه

سازندگان عمومی

ModuleOemTargetPreparer ()

روش های عمومی

void setUp ( TestInformation testInfo)

تنظیم هدف را برای آزمایش انجام دهید، ماژول ها را فشار دهید تا ماژول های پیش بارگذاری جایگزین شوند

سازندگان عمومی

ModuleOemTargetPreparer

public ModuleOemTargetPreparer ()

روش های عمومی

برپایی

public void setUp (TestInformation testInfo)

تنظیم هدف را برای آزمایش انجام دهید، ماژول ها را فشار دهید تا ماژول های پیش بارگذاری جایگزین شوند

مولفه های
testInfo TestInformation : TestInformation فراخوانی.

پرتاب می کند
TargetSetupError اگر خطای مهلکی در تنظیم محیط رخ داد
BuildError اگر به دلیل آماده شدن بیلد خطایی رخ دهد
DeviceNotAvailableException در صورت عدم پاسخگویی دستگاه