Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LocalEmulatorSnapshot

public class LocalEmulatorSnapshot
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorSnapshot


TargetPreparer nhằm mục đích tạo ra một ảnh chụp nhanh giả lập sạch từ môi trường xây dựng / phát triển Android

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LocalEmulatorSnapshot ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

LocalEmulatorSnapshot

public LocalEmulatorSnapshot ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException