Trình mô phỏng cơ sở

public abstract class BaseEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer


Trình chuẩn bị chung để khởi chạy trình mô phỏng cục bộ.

Xử lý đầu vào và xử lý các đối số phổ biến.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BaseEmulatorPreparer ()

Phương pháp được bảo vệ

buildEmulatorLaunchArgs ()
RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình mô phỏng cơ sở

public BaseEmulatorPreparer ()

Phương pháp được bảo vệ

buildEmulatorLaunchArgs

protected  buildEmulatorLaunchArgs ()

Trả lại

buildRunUtilForEmulatorLaunch

protected RunUtil buildRunUtilForEmulatorLaunch ()

Trả lại
RunUtil