Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

LocalEmulatorLaunch

public class LocalEmulatorLaunch
extends BaseEmulatorPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BaseEmulatorPreparer
com.android.tradefed.targetprep.LocalEmulatorLaunch


TargetPreparer khởi chạy trình giả lập cục bộ từ môi trường xây dựng Android.

Chúng tôi rất khuyến khích chuẩn bị một ảnh chụp nhanh giả lập (ví dụ: trình giả lập chạy tradefed / tạo-chụp nhanh) trước khi chạy bất kỳ cấu hình nào bao gồm điều này.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

LocalEmulatorLaunch ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)
void tearDown ( TestInformation testInformation, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

LocalEmulatorLaunch

public LocalEmulatorLaunch ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (TestInformation testInformation, 
                Throwable e)

Thông số
testInformation TestInformation

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException