KillTrình giả lập hiện tạiPreparer

public class KillExistingEmulatorPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.KillExistingEmulatorPreparer


ITargetPreparer tắt trình mô phỏng đang chạy.

Thường được ghép nối với LocalEmulatorSnapshot để tắt trình mô phỏng khởi động nguội, do đó, những người chuẩn bị/kiểm tra tiếp theo có thể khởi chạy từ ảnh chụp nhanh.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

KillExistingEmulatorPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInformation)

Nhà thầu xây dựng công cộng

KillTrình giả lập hiện tạiPreparer

public KillExistingEmulatorPreparer ()

Phương pháp công khai

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInformation)

Thông số
testInformation TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError