Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InstallBuildEnvApkSetup

public class InstallBuildEnvApkSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallBuildEnvApkSetup


Một ITargetPreparer cài đặt một hoặc nhiều apk thử nghiệm từ bản dựng nền tảng Android env.

Sử dụng biến env ANDROID_PRODUCT_OUT để xác định vị trí cho các apks xây dựng.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

InstallBuildEnvApkSetup

public InstallBuildEnvApkSetup ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError