Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

InstallAllTestZipAppsSetup

public class InstallAllTestZipAppsSetup
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.InstallAllTestZipAppsSetup


Một ITargetPreparer cài đặt tất cả các ứng dụng trong một zip thử nghiệm. Đối với cài đặt ứng dụng thử nghiệm riêng lẻ, vui lòng xem TestAppInstallSetup .

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

InstallAllTestZipAppsSetup ()

Phương pháp công khai

void setCleanup (boolean cleanup)
void setStopInstallOnFailure (boolean stopInstallOnFailure)
void setTestZipName (String testZipName)
void setUp ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo)

void tearDown ( ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, Throwable e)

Các nhà xây dựng công cộng

InstallAllTestZipAppsSetup

public InstallAllTestZipAppsSetup ()

Phương pháp công khai

setCleanup

public void setCleanup (boolean cleanup)

Thông số
cleanup boolean

setStopInstallOnFailure

public void setStopInstallOnFailure (boolean stopInstallOnFailure)

Thông số
stopInstallOnFailure boolean

setTestZipName

public void setTestZipName (String testZipName)

Thông số
testZipName String

thành lập

public void setUp (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

Ném
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

phá bỏ

public void tearDown (ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        Throwable e)

Thông số
device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

e Throwable

Ném
DeviceNotAvailableException