Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

EraseUserDataPreparer

public class EraseUserDataPreparer
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.EraseUserDataPreparer


Một ITargetPreparer xóa dữ liệu người dùng trên thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

EraseUserDataPreparer ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

EraseUserDataPreparer

public EraseUserDataPreparer ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError