Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DeviceBuildInfoInjector

public class DeviceBuildInfoInjector
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.DeviceBuildInfoInjector


Một ITargetPreparer chèn siêu dữ liệu DeviceBuildDescriptor vào IBuildInfo .

Dự định được sử dụng cho các loại bản dựng "không theo nhóm" muốn các phóng viên thử nghiệm sử dụng siêu dữ liệu về việc chạy thử nghiệm nền tảng thiết bị nào.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoInjector ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceBuildInfoInjector

public DeviceBuildInfoInjector ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError