CpuThrottling Bồi Bàn

public class CpuThrottlingWaiter
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.CpuThrottlingWaiter


ITargetPreparer đợi cho đến khi tần số tối đa trên tất cả các lõi được khôi phục về mức cao nhất hiện có

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

CpuThrottlingWaiter ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)

Phương pháp được bảo vệ

getCpuMaxFreqs ( ITestDevice device)

Đọc thông tin trong /sys/devices/system/cpu để xác định các lõi có sẵn và tần số tối đa có thể có cho mỗi lõi

Nhà thầu xây dựng công cộng

CpuThrottling Bồi Bàn

public CpuThrottlingWaiter ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError

Phương pháp được bảo vệ

getCpuMaxFreqs

protected  getCpuMaxFreqs (ITestDevice device)

Đọc thông tin trong /sys/devices/system/cpu để xác định các lõi có sẵn và tần số tối đa có thể có cho mỗi lõi

Thông số
device ITestDevice : thiết bị đang được thử nghiệm

Trả lại
một ERROR(/Map) có đường dẫn đến sysfs cpuinfo làm khóa và tần số tối đa tương ứng làm giá trị

Ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException