Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


Một ITargetPreparer ghi dữ liệu meta thông tin xây dựng vào một tệp được chỉ định.

Tệp được viết ở định dạng cặp khóa-giá trị đơn giản; mỗi dòng của tệp có:
key=value
trong đó key là trường dữ liệu meta từ IBuildInfo

Hiện tại, chỉ có id xây dựng được viết.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

BuildInfoRecorder ()

Phương pháp công khai

void setUp ( TestInformation testInfo)

Các nhà xây dựng công cộng

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Phương pháp công khai

thành lập

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError