BuildInfoRecorder

public class BuildInfoRecorder
extends BaseTargetPreparer

java.lang.Object
com.android.tradefed.targetprep.BaseTargetPreparer
com.android.tradefed.targetprep.BuildInfoRecorder


ITargetPreparer ghi dữ liệu meta thông tin bản dựng vào một tệp được chỉ định.

Tệp được viết ở định dạng cặp khóa-giá trị đơn giản; mỗi dòng của tập tin có:
key=value
trong đó key là trường dữ liệu meta từ IBuildInfo

Hiện tại, chỉ có id bản dựng được viết.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildInfoRecorder ()

Phương pháp công cộng

void setUp ( TestInformation testInfo)

Nhà thầu xây dựng công cộng

BuildInfoRecorder

public BuildInfoRecorder ()

Phương pháp công cộng

cài đặt

public void setUp (TestInformation testInfo)

Thông số
testInfo TestInformation

Ném
BuildError
DeviceNotAvailableException
TargetSetupError